Home | Thema's | Het liefdesgebod | Getuigen | Jeugd en geloof | Van sabbat naar zondag
Bidden helpt
Waarom bidden
Bidden wordt vaak gezien als een noodzakelijk kwaad, maar niet als iets dat echt helpt. Wanneer maak je bijv. mee dat iemand echt wordt genezen, als antwoord op je gebed? Daarom zakt onze gebedsanimo regelmatig af. Luistert God wel echt naar ons? En wat doet Hij dan met ons gebed? Waar is het gebed eigenlijk voor?

Er staat heel veel over het bidden in de bijbel. We zullen hierna een aantal bijbelplaatsen langslopen. De bijbel leert ons dat bidden spreken tegen God is. Een middel om, samen met bijbellezen, een relatie te onderhouden met onze Vader. Ook al is bidden moeilijk, lijkt het soms zinloos, we kunnen er niet zonder, net zomin als we zonder Gods Woord kunnen. Omdat we niet zonder God kunnen leven, daarom. Maar daar is niet alles mee gezegd. Want bidden is nooit zinloos en het helpt echt.

Een zaak van het hart
Bidden doe je met je hart. Alles wat je tegen God zegt moet vanuit je hart komen. Echt gemeend. Je kunt God niet om de tuin leiden door onwaarheid te spreken, door het mooier (of erger) te maken dan het is, want God weet alles. God doorgrondt je hart. Maar Hij wil graag dat jij je hart voor Hem openlegt. Dat je Hem prijst om Wie Hij is. Dat je je zonden opbiecht en om vergeving vraagt in Jezus' naam. Dat je jouw gebedspunten naar voren brengt en Zijn hulp inroept.

Iets tussen God en jou
De bijbel keurt het af dat de huichelaars de eer van mensen zoeken, door op de hoeken van de straten te gaan staan bidden. MatteŁs 6 : 5a: En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ze willen op die manier het respect van de gelovigen afdwingen. Laten zien hoe goed ze wel zijn. Maar daar is het gebed niet voor. Bidden is niet het zoeken van mensen, maar van God. Daarom noemt de bijbel hen huichelaars. Ze wekken de schijn dat ze God zoeken, maar ze zijn in feite op de eer van mensen gericht.

Daarom zegt de bijbel dat je beter vanuit je binnenkamer kunt bidden. Op een plek waar niemand je ziet. Dan is het maar duidelijk dat het gaat tussen God en jou. Bovendien kun je dan door niemand gestoord worden. God ziet je daar wel en luistert naar je. Soms kun je de juiste woorden niet vinden, maar God vindt dat niet erg, Hij "leest" in je hart wel wat je bedoelt.

Bidden in de binnenkamer is echter geen noodzaak. Dat wil zeggen, het is goed, zelfs aan te raden om dat dagelijks te doen, maar daarnaast is het belangrijk om ook te bidden en te danken op het moment dat het in je hart komt. Waar je ook bent, ook al zit je bijv. op de fiets, je kunt altijd in je hart zeggen: "Dank u wel Heer voor deze mooie dag", of wat je dan ook maar wilt zeggen. Je kunt God daarmee nooit lastigvallen, want God wŪl juist dat wij bidden.

Hoe bidden
God wil dat wij bidden en dat ook volhouden. Romeinen 12 : 12 : Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. De Heer Jezus sprak Zelf tegen Zijn volgelingen over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. (Lucas 18 : 1). Als je bidt, bid dan in het geloof dat God alles kan doen. Bidden is, jouw last op de schouders van God leggen, in de zekerheid dat het dan, hoe dan ook, goed komt. Twijfel niet aan Gods mogelijkheden. Jakobus 1 : 6a: Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel.

De bijbel geeft ons nog meer aanwijzingen voor het bidden. Je kunt ook egoÔstisch bidden. Dan bidt je uit eigen belang en niet voor de zaak van God. Want ook in ons bidden gaat het erom dat Gods plannen worden gerealiseerd, dat Zijn Koninkrijk komt en Zijn Naam wordt grootgemaakt. EgoÔstisch bidden wordt door Jakobus als volgt onder woorden gebracht in Jakobus 4 : 3: En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen.

Bidden vraagt om een nederige houding, Lucas 18 : 13b: God, wees mij, zondaar, genadig. Bidden kan alleen als je daarnaast ook bereid bent om te leven overeenkomstig Gods wil. Bidden is een logisch onderdeel van een christelijk leven. Je kunt niet ťn in zonden leven, ťn verwachten dat God je gebed verhoort. 1 Johannes 3 : 22: We ontvangen van Hem wat we maar vragen, omdat we ons aan Zijn geboden houden en doen wat Hij wil.

Teveel gevraagd?
Maar kunnen wij wel aan al die gebedsinstructies voldoen? Is het niet ontmoedigend om te lezen waaraan je allemaal moet denken als je gaat bidden? Nee dat is niet het geval. Het is belangrijk dat wij God in ons gebed aanroepen met een oprecht hart. Zelfs een ongelovige, die vermoedt dat God misschien bestaat en hem zou kunnen helpen, kan God aanroepen met (bijv.) deze woorden: "God, als u bestaat, geef mij dan geloof in u". Al die gebedsinstructies zijn bedoeld om christenen "op te voeden" in het leven uit het geloof. Deze instructies vormen geen gebedsvoorwaarden, maar gebedsadviezen, om dichter bij God te kunnen komen.
Bidden en verhoring
Maar hoe zit het nu met de verhoring van onze gebeden? Het is goed om eerst de indrukwekkende geschiedenis te lezen uit 1 SamuŽl 1 : 9 t/m 20. Het gaat over Hanna die geen kinderen kon krijgen. Ze bad God om een zoon en God verhoorde dit gebed. Een jaar na haar gebed werd SamuŽl geboren. Uit dit gedeelte blijkt dat Hanna haar hele leven in dienst van God stelde en dat ze in haar gebed beloofde dat zij haar zoon, als God die aan haar wilde geven, voor zijn hele leven aan Hem zou wijden. We weten hoe het verder is gegaan. Gaf gaf haar die zoon, die ze SamuŽl noemde. SamuŽl werd een belangrijke profeet, die inderdaad zijn hele leven in dienst van God heeft gesteld.

Uit dit gedeelte kunnen we afleiden dat onze gebeden moeten passen in Gods plannen met deze wereld. Wij kennen die plannen alleen voor zover de bijbel die heeft geopenbaard. Daarom moeten wij altijd bidden in de lijn van Gods werken in deze wereld. Door te blijven bidden zal God ons bevestigen in de juistheid of onjuistheid van ons gebed. In de verhoring van onze gebeden is ook altijd de komst van Gods Koninkrijk in het geding. Daarom moeten we altijd "naar God toe bidden". Het was onze Heer Jezus Zelf die Zijn gebed beŽindigde met de woorden: Maar laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren. (Lucas 22 : 42).

Uit 1 SamuŽl blijkt ook dat wij ons leven moeten wijden aan God, zoals ook Hanna dat deed. Al eerder kwam dit ter sprake. Naarmate wij meer openstaan voor Gods wil met ons leven, kan Hij ook meer doen met onze gebeden. Dan krijgen we niet altijd precies waar wij om vragen, maar verhoort Hij ons gebed soms op een heel andere manier. Gaandeweg kan ieder christen dit zelf ontdekken. In 1 Johannes 5 : 14 wordt dit allemaal alsvolgt samengevat: Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn wil.

Nooit met lege handen
Ik citeer enkele fragmenten uit Lucas 11 : 9 t/m 13: Daarom zeg Ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen. Hier werkt Jezus naar een climax toe. Eerst zegt Hij dat wie vraagt (bidt) altijd (iets) zal ontvangen. Vervolgens zegt Hij dat wie vraagt nooit iets slechts (een slang) zal ontvangen. Tenslotte zegt Hij dat wie vraagt de Heilige Geest zal ontvangen. Daarmee zegt Jezus dat God, Zijn Vader, Zichzelf geeft aan elke oprechte bidder. Meer kun je niet krijgen! Daarmee geeft God altijd veel meer dan je had gebeden, zelfs al bad je om de genezing van je lichaam.

Dat lijkt een beetje op een dooddoener. Wel de Heilige Geest ontvangen en niet beter worden, en dan toch zeggen dat je meer hebt ontvangen dan je had gevraagd. We moeten dan wel dan wel de volgende dingen beseffen. God maakt iemand alleen beter als dat past in Zijn plan met die persoon en met deze wereld. Bovendien weet God wat het beste is voor ons. Hij wil dat wij beseffen hoe afhankelijk wij van Hem zijn. Het zijn niet de zieke en gebrekkige mensen die God verlaten, maar vaak de rijken, de welgestelden, omdat zij denken dat zij niemand nodig hebben en onafhankelijk zijn. Het ontvangen van de Heilige Geest betekent dat God je geloof versterken wil en je troost in je verdriet.

Het onze Vader
Tenslotte nog een paar woorden over het "onze Vader": het gebed dat onze Heer Jezus Christus ons Zelf als voorbeeld heeft voorgehouden. MatteŁs 6 : 9 t/m 13:

Onze Vader in de hemel,
laat Uw naam geheiligd worden,
laat Uw koninkrijk komen
en Uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.


In de eerste vier regels staat God voorop: onze Vader, Uw naam, Uw koninkrijk, Uw wil. Dat moet altijd het eerste in ons gebed zijn. Daarna pas komen onze zaken aan de orde: geef ons, vergeef ons, breng ons, red ons.

Meestal beŽindigen wij het "Onze Vader" met: "Want van u is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid". Dan eindigt het gebed met de lof op God. En dat is goed omdat we alleen van Hem alles hebben te verwachten. Dan staat God centraal in ons gebed, ook al bidden wij om onze persoonlijke noden bij Hem te brengen. Want in een goede relatie staat de Ander altijd voorop. Als wij ons zo richten op Hem, dan zal Hij naar ons luisteren en ons geven wat we nodig hebben. Bidden helpt inderdaad.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |