Home | Tussen God en ons | God is groot | Onze zonden | Uitzicht uit het dode dal | Jezus de Redder | Jezus volgen | De Heilige Geest | Gaven van de Geest
De Bijbel
Het meest bijzondere Boek
De Bijbel is het meest bijzondere Boek dat ooit is uitgegeven. Tientallen schrijvers, die leefden in een periode, die duizenden jaren besloeg, hebben aan de totstandkoming van dit heilige Boek meegewerkt. Jaarlijks worden er wereldwijd zo’n 44 miljoen exemplaren van de Bijbel verkocht. En toch is dat alles nog niet het meest kenmerkende van de Bijbel. Wat de Bijbel echt uniek maakt is, dat God Zelf Zich met de samenstelling van dit Boek heeft bemoeid. Dat Hij de Bijbel heeft gebruikt om Zichzelf aan de mensen bekend te maken. Het is de Bijbel die ons leert dat de mens geen toevallig natuurprodukt is, maar een door God geschapen wezen met een vooropgezet doel. Het is de Bijbel zelf die ons leert wie God is en hoe Hij Zich aan de mensen heeft geopenbaard.

Het Woord van God
In 2 Petrus 1 : 20 en 21 staat: Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. Petrus noemt de Bijbel hier “de Schrift”. De Bijbel bestond in zijn tijd alleen nog uit de boeken van het Oude Testament. In 2 Timoteüs 3 : 16 staat: Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven. God heeft de bijbelschrijvers geïnspireerd, zodat de Bijbel Zijn Boek werd. Zij hebben Gods Woord kunnen schrijven door de inspiratie van de Heilige Geest, de Geest van God.

De Bijbel is als het ware doorademd door de Heilige Geest. Hoe meer we in de Bijbel lezen, hoe meer we Gods bedoelingen, gedachten, enz. leren kennen. Elke bijbelschrijver had zijn eigen schrijfstijl, karaktereigenschappen en zelfs opvattingen. Toch heeft de Heilige Geest ervoor gezorgd dat zij allen een deel schreven van Zijn Woord. Het is dan ook een goddelijk wonder dat de Bijbel zichzelf nergens tegenspreekt. Integendeel: de schrijvers verwijzen veelvuldig naar elkaar. Voorspellingen van de één, worden volgens de ander (vaak honderden jaren later) vervuld verklaard. De Bijbel is een eenheid, door de vele boeken die een grote onderlinge samenhang vertonen. De Bijbel beschrijft de gehele geschiedenis van deze aarde, vanaf de schepping tot de terugkomst van Jezus Christus.

Het levende Woord
Jezus Christus staat in de Bijbel centraal. Hij had Zijn hand al in de schepping van de wereld en speelt de hoofdrol in de geschiedenis van de mensheid. In de Bijbel komen we Hem voortdurend tegen. Het meest zichtbaar is Hij tijdens Zijn rondwandeling op aarde, zoals die wordt beschreven in de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament. De kernboodschap van de Bijbel is, dat wij alleen gered kunnen worden door het geloof in Jezus Christus. In Johannes 6 : 47-51 legt Jezus dit alsvolgt uit: Waarachtig, ik verzeker u: wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat Ik zal geven voor het leven van de wereld, is Mijn lichaam.

Zicht op jezelf
De Bijbel leert ons niet alleen Wie God is. In de Bijbel maken we niet alleen kennis met Gods grote liefde voor ons, zoals die gestalte kreeg in het werk van Jezus Christus. Maar de Bijbel leert ons ook wie wijzelf zijn! In Romeinen 3 : 23 staat: Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Wij zijn allemaal zondaren. Een zondaar is iemand die tegen Gods wetten ingaat, al dan niet bewust. In de eerste hoofdstukken van de Bijbel komt dit al aan de orde, als Adam en Eva, de eerste mensen, tegen de geboden van God ingaan. Deze eerste zondige daad noemen wij de zondeval. Niemand is in staat om Gods geboden volmaakt na te leven. Om toch helemaal “clean” voor God te kunnen staan, hebben wij Jezus Christus nodig, zoals hiervoor al uitgelegd.

In Hebreeën 4 : 12 staat: Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Door de Bijbel te bestuderen leren wij onszelf kennen “tot op het bot”. Dat is geen leuke gewaarwording, want we worden geconfronteerd met al onze tekortkomingen en gebreken. Toch moeten wij die eerst gaan zien, om er vervolgens vergeving voor te kunnen vragen. Als God ons, in de naam van Zijn Zoon, onze zonden heeft vergeven, mogen wij opnieuw bij Hem beginnen. De Heilige Geest wil ons helpen om niet meer voor onszelf (het vroegere zondige leven) maar tot eer van God te gaan leven.

Door het Woord geleerd
  • Psalmen 119 : 105: Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.
  • Matteüs 4 : 4: De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.
  • Matteüs 7 : 24 en 25: Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots.
  • Handelingen 13 : 48: Toen de heidenen dit hoorden, verheugden ze zich en spraken ze vol lof over het woord van de Heer, en allen die voor het eeuwige leven bestemd waren aanvaardden het geloof.
  • 1 Petrus 2 : 2: Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.
Er blijven vragen over
Bij het lezen van de Bijbel zullen er altijd vragen overblijven. We zullen daarbij moeten bedenken dat wij de Bijbel niet geheel kunnen doorgronden, netzomin als wij God kunnen doorgronden. Niemand van ons kan zeggen dat hij / zij het Woord van God onder de knie heeft.
De Bijbel leert ons dat God veel machtiger en wijzer is dan wij. God heeft ons alleen geopenbaard wat wij moeten weten om Hem te leren kennen, om in Hem te kunnen geloven en Hem te kunnen dienen.

Bovendien schrijft God ons niet precies voor, wat wij allemaal wel en niet moeten doen. In de Bijbel worden wij opgeroepen onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. Jezus heeft hierbij wel de richting aangegeven in Zijn liefdesgebod: God liefhebben boven alles en je medemens liefhebben als jezelf (Matteüs 22 : 37 t/m 39). Maar binnen dat gebod zullen wij zelf de keuzes moeten maken.

Bijbellezen is persoonlijk
God gebruikt de Bijbel om tot ons te spreken. Dat doet Hij als we in gezelschap de Bijbel lezen. Het is een goede zaak om dat samen te doen, bijv. in het kader van een bijbelstudiegroep. Maar persoonlijke bijbellezing mag nooit ontbreken. Als je zelf de Bijbel leest, ervaar je dat God speciaal tegen jou spreekt. Bij persoonlijke bijbellezing kan God je aandacht vestigen op een "boodschap" die speciaal voor jou als lezer is bedoeld. Iemand anders die hetzelfde gedeelte leest ervaart dit niet, maar wordt misschien door een andere tekst aangesproken. Daarom is de persoonlijke omgang met God (persoonlijke bijbellezing en persoonlijk gebed) erg belangrijk.

In verschillende kerken is er nog een sterke neiging om de kerkleden "gecontroleerd" Bijbel te laten lezen. Men doet dit vooral door het stimuleren van:
  1. luisteren naar de prediking
  2. gezamenlijke bijbelstudie
  3. bestuderen van de zg. kerkleer.
In tegenstelling daarmee wordt het persoonlijke bijbellezen nauwelijks gestimuleerd. Achtergrond daarvan is de angst dat de kerkleer door andere denkbeelden zal verschralen. Men gaat er helaas aan voorbij dat het geloof niet alleen een “leerkwestie” is, maar dat het een relatie van elke gelovige met God vereist. En God spreekt door Zijn Woord ook rechtstreeks tot elke gelovige, en niet alleen indirect of onder begeleiding. Kerken dienen de persoonlijke bijbellezing juist te stimuleren. En bovendien: wat de Geest ons leert gaat altijd uit boven welk menselijk denkbeeld dan ook. Men hoeft niet bang te zijn als de leden andere opvattingen krijgen. Als deze opvattingen gebaseerd zijn op het Woord van God kan dit alleen maar een verrijking zijn voor de gemeente.

Het laatste Woord
In sommige kerken wordt veel belang gehecht aan kerkelijke belijdenissen en andere kerkelijke documenten die in de loop van de kerkgeschiedenis zijn ontstaan. Kerkleden worden geacht de inhoud van deze documenten te onderschrijven. Het is echter de vraag of een kerk dit wel van haar leden mag vragen. God heeft Zijn Woord voldoende geacht, om dat aan ons te geven. Dat Woord dient de richting van ons leven te bepalen. De Heilige Geest wil met dit Woord in onze harten werken. De Heilige Geest moet vrij zijn om met dat Woord te doen wat Hem behaagt. Als een kerk haar leden te strak aan kerkelijke leerstellingen bindt, belemmert dat het werk van de Geest, dat menselijke leringen ver te boven gaat. Een strakke binding aan een bepaalde leer zwakt de binding aan Gods Woord juist af. Laat alleen de Bijbel het laatste Woord hebben in elke gemeente en kerk.

Bijbellezen maakt gelukkig
Psalmen 1 : 1 t/m 3: Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in Zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. In dit bijbelgedeelte komen verschillende hiervoor genoemde onderwerpen ter sprake. Je bent gelukkig als je de zonde verlaat, je verdiept in de wetten van de Heer en tot Zijn eer probeert te leven. Terwijl veel mensen denken dat een christen vooral een hoop dingen niet (meer) mag, kan die christen zelf ervaren dat het houden van Gods geboden een vreugdevolle bezigheid is. Het dienen van God geeft voldoening en maakt dankbaar, terwijl het leven in de zonde leidt tot twijfel en misschien zelfs tot angst en depressiviteit. God dienen leidt tot het leven, tot het eeuwige leven.

Het leven met God, alles van Hem verwachten, opent je ogen voor Gods goedheid, nu en in de toekomst. Psalm 23 verwoordt dit alsvolgt:
Een psalm van David. De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van Zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.

Starten met bijbellezen
Als je voor het eerst in de bijbel wilt gaan lezen, start dan met het evangelie van Johannes. Daarna de andere evangeliën van Matteüs, Markus en Lukas. Dan heb je een goede basis gelegd. Deze vier boeken gaan over de tijd dat Jezus op aarde was, over wat Hij deed en gezegd heeft. De vier schrijvers benaderen deze periode elk op een andere manier. Ga dan naar het Oude Testament, en lees de boeken waar Jezus in de vier evangeliën naar verwijst. Lees vervolgens de andere brieven en boeken van het Nieuwe Testament. Lees daarna de gehele Bijbel van het begin tot het eind. Werk systematisch. Lees korte gedeelten. Lees aandachtig en probeer verbanden te zien. Er zijn cursussen die je hierbij kunnen helpen. Zie daarvoor de pagina Sites.

Hoe meer je in de Bijbel leest, hoe meer je ervan gaat begrijpen. Mijn ervaring is dat de Bijbel veel meer handreikingen voor het leven als christen bevat, dan je zo op het eerste gezicht zou vermoeden. Door de Bijbel rustig te lezen en te overdenken kun je kennis en inzicht krijgen in de bedoelingen van God. Door een Bijbelgedeelte vaker te lezen haal je er uiteindelijk meer uit. Een bekend kinderlied heeft als tekst: “Lees je Bijbel, bid elke dag”. Dat is ook de beste remedie om God te leren kennen en met Hem een band op te bouwen. Zoek de stilte op om Zijn Woorden rustig te kunnen overdenken. En neem er de tijd voor. Dan zul je Zijn zegen ervaren.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |