Home | Tussen God en ons | God is groot | Onze zonden | Uitzicht uit het dode dal | Jezus de Redder | Jezus volgen | De Bijbel | Gaven van de Geest
De Heilige Geest
Een vervolg
Op de pagina Wat kan ik ermee is de Heilige Geest al even aan de orde geweest. Daar werd gezegd dat God met Zijn Geest in ons wil wonen, om ons te helpen, om onze moeilijkheden te overwinnen, om te delen in ons verdriet, om onze ogen te openen voor wat er in de Bijbel staat, om onze gebeden aan te vullen, als wij de juiste woorden niet kunnen vinden. Dat is nogal wat en daarnaast doet de Heilige Geest nog veel meer dingen, meer dan wij weten of kunnen bevatten.

Wie is de Heilige Geest
De Heilige Geest is kort gezegd de Geest van God. Zoals de mens een geest heeft, heeft God die ook. De Heilige Geest is de Geest van zowel God de Vader als God de Zoon. Het verschil met onze geest is, dat de Heilige Geest ook God is, en bovendien wordt aangeduid als een aparte Persoon. Daarom staat boven deze alinea niet: “Wat is de Heilige Geest”, maar: “Wie is de Heilige Geest”. Naast God de Vader (vaak gewoon God genoemd) en God de Zoon, is er een derde Persoon: God de Heilige Geest. God bestaat uit drie Personen. Wij noemen dat de Drieëenheid. Voor mensen is de Drieëenheid moeilijk te begrijpen.

De Drieëenheid
In de Bijbel, het Woord van God, komt de Drieëenheid al aan het begin voor. God introduceert Zichzelf hier alsvolgt. Genesis 1 : 1 t/m 3: In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods Geest zweefde over het water. God zei: “er moet licht komen”, en er was licht. God de Vader is de Schepper. Gods Geest zweefde over het water. Waar is dan God de Zoon? De Zoon is verborgen in de zin: “God zei”. Het spreken van God komt overeen met het Woord van God. En het Woord is in de Bijbel de Zoon van God. In Johannes 1 : 3 staat dat alles door het Woord is ontstaan. Hier blijkt dat (ook) de Zoon een actief aandeel in de schepping had.

De Bijbel zelf wordt ook het Woord van God genoemd. De Zoon van God, Jezus Christus, is de hoofdpersoon in de Bijbel, Degene om Wie alles draait. Daarom worden de Zoon van God en de Bijbel beide het Woord (van God) genoemd. Ook in het laatste hoofdstuk van de Bijbel komen de drie Personen voor: zie Openbaring 22 : 17 t/m 21.

Terug naar de Heilige Geest. Het is moeilijk om je iets voor te stellen bij de Heilige Geest. Een Vader en een Zoon dat gaat nog, maar een Geest? Dat is misschien ook wel de reden dat er in de traditionele kerken in het verleden in verhouding veel minder aandacht is gegeven aan deze derde Goddelijke Persoon. En toch is Hij ook heel belangrijk zoals we aan het begin al zagen.

Onvoorstelbaar.....
Veel christenen hebben sterk de indruk dat God in deze tijd met Zijn Geest hard werkt om de ogen van velen nog te openen, meer dan in het verleden wellicht. Dat is te verklaren uit het feit dat er in de vorige eeuw veel opwekkingen zijn geweest en veel christelijke gemeenten zijn ontstaan, waarin het werk van de Geest centraal staat. Bovendien neemt de samenwerking tussen kerken toe en hechten christenen minder aan de eigen kerkelijke identiteit. Het lijkt erop dat de Heilige Geest de eens zo hoog opgetrokken kerkmuren doet slinken. Onvoorstelbaar ..... mooi.

De Heilige Geest is aan ons gegeven
Een centraal moment in de geschiedenis van de Heilige Geest is het Pinksterfeest. Op het Pinksterfeest werd de Heilige Geest uitgestort, uitgegoten, beschikbaar gesteld voor iedereen. Iedereen kan nu deel krijgen aan het werk van de Heilige Geest. Iedereen kan nu God vragen om met Zijn Geest in zijn / haar hart te komen werken. Wat dat inhoudt zullen we nog zien.

Eerst moet gezegd waarom de Geest op Pinksteren werd uitgestort. Voordat Jezus ging sterven en naar de hemel zou gaan, beloofde Hij dat Hij de Geest zou sturen om op die manier toch bij zijn volgelingen te kunnen blijven. Johannes 14 : 15 t/m 18a: Als je Mij liefhebt, houd je dan aan Mijn geboden. Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere Pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter.

Vroeger
In de tijd van het Oude Testament, de tijd voordat Jezus naar deze wereld kwam, werd de Heilige Geest alleen aan bepaalde mensen gegeven. Meestal aan mensen die bijzondere taken moesten verrichten in de loop van de heilsgeschiedenis. In Jesaja 61 : 1 t/m 3 zegt de profeet Jesaja: De Geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak van onze God, om allen die treuren te troosten, om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Zo werd aan profeten, rechters en koningen de Geest van God gegeven, om het volk van God te kunnen leiden op de wegen van God.

Hoe werkt de Geest van Pinksteren
De rijkdom van Pinksteren is dat wij nu allemaal deel kunnen hebben aan de Heilige Geest. Jezus Christus heeft de Heilige Geest voor ons allen “verworven”. Maar wat hebben wij nu aan die Geest? Hierboven is al het een en ander aan de orde geweest. We zullen nu aan de hand van een aantal bijbelplaatsen nagaan wat over de Heilige Geest wordt gezegd.

Te beginnen met Johannes 3 : 5: Waarachtig, Ik (Jezus) verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Het water slaat op het water van de doop. De geest slaat op de Heilige Geest. Zowel het water als de Geest laten ons opnieuw geboren worden, zegt Jezus. Iemand die zich laat dopen, laat daarmee zien dat hij (symbolisch) zijn zonden laat afwassen en opstaat in een nieuw leven, een leven tot eer van God.
Iemand die deel heeft aan de Heilige Geest gaat zien hoe God wil dat hij leeft. Opnieuw geboren worden betekent dat je opnieuw gaat leven, een ander leven gaat leiden. Niet meer een leven dat gericht is op je eigen verlangens, maar een leven dat gericht is op God en op het leven met Hem.

Geloven en getuigen
De Heilige Geest werkt en versterkt het geloof in ons. Maakt ons daar enthousiast voor en overtuigt ons zo van Gods goedheid, dat we daarover niet meer kunnen zwijgen. De Heilige Geest geeft ons inzicht in het Woord van God, zodat we dat steeds beter gaan begrijpen. Een aantal teksten in het boek Handelingen laat ons dat zien.
  1. In Handelingen 1 : 8 zegt Jezus, vlak voor Zijn hemelvaart: Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.
  2. Handelingen 6 : 10: Maar ze konden niet op tegen zijn (Stefanus’) wijsheid en tegen de Heilige Geest Die hem bezielde.
  3. Handelingen 8 : 18: ...... Simon zag dat de mensen door de handoplegging van de apostelen vervuld raakten van de Geest.
  4. Handelingen 9 : 17b en 20: Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, om ervoor te zorgen dat u ....... vervuld wordt met de Heilige Geest. ....... en (Saul) ging onmiddellijk in de synagogen verkondigen dat Jezus de Zoon van God is.
  5. Handelingen 10 : 45, 46: de Joodse gelovigen ..... zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de Heilige Geest ontvingen, want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen.
Romeinen 8
In Romeinen 8 staan prachtige dingen over wat de Heilige Geest voor ons doet.
  • Vers 14 en 15a: Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest van God niet ontvangen om ( ..... ) in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. Kind van God zijn, dat is nogal wat. Dat betekent dat God je Vader is, dat je op Hem kunt vertrouwen, dat je nooit meer bang hoeft te zijn.
  • Vers 26: De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. Het is moeilijk om tegenover God in ons gebed open en eerlijk te zijn. Er zijn soms dingen die we maar moeilijk kunnen opbiechten. Daarnaast kunnen we vaak niet de juiste woorden vinden om Hem te zeggen wat er in ons leeft. De Heilige Geest helpt ons daarbij. Hij zorgt ervoor dat God als het ware ons hart kan “lezen”.
Er staat zoveel over de Heilige Geest in de bijbel, dat een opsomming van alle betreffende teksten al voldoende is om Hem te leren kennen. Vandaar dat op deze pagina veel teksten worden geciteerd. Wie kan het ons beter vertellen dan het Woord Zelf? Eigen woorden kunnen ons helpen om er een leesbaar verhaal van te maken.

Een geestelijk lichaam
We gaan nu naar het bekende hoofdstuk 1 Korinthiërs 12. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd dat alle gelovigen samen één “lichaam” vormen, het lichaam van Christus, waarvan Jezus Christus Zelf het Hoofd is. Een prachtig beeld, wat door Paulus in dit hoofdstuk verder wordt uitgewerkt. Vers 13: Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen door één Geest gedrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Wij vormen dus als gelovigen samen het lichaam van Christus, een geestelijk lichaam, vervuld van de Heilige Geest.

De gaven van de Geest
En dat is nog niet alles. 1 Korintiërs 12 : 7: In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Door het werk van de Heilige Geest in ons, kunnen wij ons inzetten voor de gemeente van Christus. Dit is het lichaam van Christus, zoals dat zichtbaar is in elke plaatselijke gemeente of kerk. De Heilige Geest doet dit door geestelijke gaven uit te delen. Op de pagina Gaven van de Geest wordt uitgebreid stilgestaan bij de gaven van de Geest.

We volstaan hier met het citeren van 1 Korintiërs 12 : 11: Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Zo wordt de gemeente toegerust om Hem te dienen. En de gemeente van Christus wordt zo samengesmeed tot een veelkleurig lichaam, waar de liefde de onderlinge band is: Romeinen 5 : 5: Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

Geloven door de Geest
Velen hebben ervaren dat het geloof in de loop van de jaren naar de achtergrond is verdrongen. Dat het ze weinig meer zegt. Dat ligt eerlijk gezegd niet aan God. God heeft de Heilige Geest beloofd aan iedereen die daarom bidt. Kolossenzen 1 : 9: Daarom bidden wij onophoudelijk voor u ..... Wij vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die Zijn Geest u schenkt. De Heilige Geest houdt ons geloof levend, Hij zorgt ervoor dat het vuur van het geloof blijft branden. Als wij niet blijven bidden om de werking van Zijn Geest in ons, zal dat vuur langzaam uitdoven.

Leven in relatie met God door de Geest
Het is niet voldoende om het met jezelf eens te zijn dat je wel gelooft. Je hoort het mensen wel eens zeggen: “Ik geloof wel hoor.” Die aanname kan dan fungeren als een soort verzekeringspremie voor de eeuwigheid. Maar zo werkt dat niet. Geloven is geen aanname, geen religie zelfs, maar meer dan dat: een levende relatie met je Vader in de hemel. Geloven is regelmatig Zijn Woord lezen, regelmatig bidden en vragen om de krachtige werking van Zijn Geest in jou. Zo blijft het geloof levend, zo leer je God kennen en Hij jou, en zo kun je iets betekenen voor God en voor anderen in deze wereld. Want God wil ook dat wij lichtjes zijn in de duisternis van dit bestaan, zodat ook anderen dat licht gaan zien en Hem leren kennen.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |