Home | Thema's | Het liefdesgebod | Bidden helpt | Jeugd en geloof | Van sabbat naar zondag
Getuigen
Getuigen gevraagd
Bij een huwelijk zijn er altijd getuigen nodig: dat is om het huwelijk rechtsgeldig te maken. Bij rechtszaken zijn betrouwbare getuigen nodig om tot een goed oordeel te kunnen komen. Jezus wilde ook dat er getuigen zouden zijn, die de waarheid en de missie van zijn optreden op aarde zouden bevestigen. Maar ook om aan de volgende generaties door te geven dat hij in deze wereld is gekomen en waarom.

In Handelingen 1 : 8 staat de oproep die Jezus deed aan zijn apostelen: Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Wij waren er niet bij toen Jezus deze oproep aan zijn apostelen deed. Gold die oproep alleen zijn apostelen? Als dat zo was dan zou het getuigenis van Jezus allang zijn verstomd. Maar het is vooral de Bijbel zelf die ons leert dat het getuigenis doorgaat en door moet gaan. We zullen dat hierna gaan zien.

Blijven getuigen
Het getuigenis is blijvend: wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Het getuigenis was niet afhankelijk van de apostelen, maar was en is afhankelijk van de Heilige Geest. Zeker hebben de apostelen baanbrekend werk verricht. Het woord “apostel” betekent: “gezondene”. De apostelen werden de wereld in gezonden om het goed nieuws van Jezus te vertellen. En dat hebben ze gedaan. Daarmee is het evangelie tot ver buiten de grenzen van Israël gekomen. Ook in Europa. Dankzij Jezus' roeping van de apostelen konden ook wij met het evangelie in aanraking komen.

Samen met de Heilige Geest
Maar nadat de apostelen gestorven waren is het getuigenis doorgegaan. Want de Heilige Geest is actief gebleven, heeft veel mensen tot het christelijk geloof gebracht en is hen blijven motiveren om het evangelie uit te dragen en verder te brengen. De oproep om te getuigen gold niet alleen voor de apostelen. In Mattheüs 28 : 19 en 20 doet Jezus Zijn laatste oproep: Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. De opdracht om te getuigen blijft tot aan de voltooiing van de wereld.

In Johannes 15 : 26 zegt Jezus: Wanneer de Pleitbezorger komt, die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid, Die van de Vader komt, zal Die over Mij getuigen. (De Heilige Geest wordt hier de Pleitbezorger genoemd). Maar dat betekent niet dat wij niets meer behoeven te doen. Want God maakt ook gebruik van de mensen. Daarom lezen wij in het volgende vers, Johannes 15 : 27: Ook jullie moeten Mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij geweest.

Maar wij waren er toch niet bij?
En zo worden christenen vandaag geroepen om te getuigen van wat Jezus heeft gedaan voor ons en voor deze wereld. Maar dan rijst de vraag: hoe kan dat? Wij zijn er immers niet bij geweest toen Jezus op aarde was. Hoe kunnen wij getuigen van iets dat wij niet hebben gezien, hoe kunnen wij getuigen van een gebeurtenis die wij niet hebben meegemaakt? Hoe zouden wij ooit kunnen getuigen en beter nog: overtuigen van Gods liefde voor deze wereld in Jezus Christus, als wij niet kunnen roepen: Ik heb de Heer gezien!, zoals Maria van Magdala (Johannes 20 : 18)?

In Johannes 5 : 39 zegt Jezus tegen de Joden het volgende: U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over Mij. Met “de Schriften” bedoelt Jezus het Oude Testament, dat de Joden kenden. Ook voor hen was dat het Woord van God. Het Oude Testament is één grote heenwijziging naar de komst van de Messias. Ook dat wisten en geloofden de Joden. Maar dat die Messias Jezus Christus is, wilden de Joden helaas niet geloven. Vandaar dat Jezus tegen hen zegt, dat de Schriften van Hem getuigen.

Door Woord en Geest
Terwijl Jezus in Johannes 5 zegt dat de Schriften van Hem getuigen, zegt Hij in Johannes 15 dat de Heilige Geest over Hem zal getuigen. Uit het Woord van God kunnen wij Jezus Christus leren kennen. En de Heilige Geest bevestigt ons in het geloof in Hem. En zo kunnen wij van Christus getuigen: door Hem te kennen vanuit Zijn Woord en te leven in de kracht van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest bevestigt ons in de Waarheid.
Zo leren wij Jezus Christus kennen en lezen wij over Zijn rondwandelingen op aarde alsof wij er zelf bij zijn geweest. Alsof we er zelf getuige van zijn geweest. En dan is geloven geen kwestie meer van “aannemen”, maar van “zeker weten”. In Hebreeën 11 : 1 t/m 3 staat het zo omschreven: Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.

Naarmate onze bijbelkennis toeneemt en wij dichter bij God leven, zullen wij met meer overtuigingskracht kunnen getuigen van de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Zo zullen wij kunnen getuigen van Iemand die wij hebben leren kennen door naar Zijn Woord te luisteren en tot Hem te bidden. Zo zullen wij kunnen getuigen van Iemand Die ons leven wil besturen en in veilige banen wil leiden.

Jezus volgen in het getuigen
En zo zijn we echt volgelingen van Jezus. We volgen Hem ook in het getuigen. Want Jezus kwam op aarde om Zelf ook te getuigen. In Johannes 5 : 43 zegt Jezus: Ik ben gekomen namens Mijn Vader. Uit heel dit hoofdstuk (Johannes 5) blijkt dat Jezus op aarde is gekomen om te getuigen van Zijn Vader. Het is de Vader Die Zijn Zoon naar deze wereld heeft gezonden, zoals we dat lezen in Johannes 3 : 16: Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Maar hoe getuigt Jezus dan van Zijn Vader? We lezen dat in Johannes 5 : 35 en 36. Daar zegt Jezus: Johannes was een lamp die helder brandde, en u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd. Maar Ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes: het werk dat de Vader Mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat Ik doe getuigt ervan dat de Vader Mij heeft gezonden. Door zijn werken getuigt Jezus ervan Wie Zijn Vader is. En zo leren wij, door Jezus, God kennen als een Vader vol liefde, Die Zijn eigen Zoon naar deze wereld zond om ons te redden. De werken van Jezus waren indrukwekkend: velen werden genezen, doden werden opgewekt, zonden werden vergeven. Vele anderen werden bemoedigd en getroost. Hij verkondigde het evangelie en wees velen de juiste weg.

De levenshouding
En daar mogen wij van leren. Getuigen doe je niet alleen als het eens goed uitkomt, maar getuigen is een levenshouding. Een houding waaruit blijkt dat je het zelf niet kunt, maar dat je het van een Ander verwacht. Zoals Jezus door Zijn werken van de Vader getuigde, zo mogen wij door onze werken van Jezus getuigen. We mogen laten zien dat wij in ons leven Hem willen volgen en dienen. Dan moeten we ook bereid zijn om ons eigen kruis op ons te nemen. Want het volgen van Jezus is niet altijd gemakkelijk. Dat is soms “snijden in eigen vlees”. Maar zo kunnen wij ook getuigen zijn in deze wereld. Zo kunnen wij de wereld met daad en woord ervan overtuigen dat het christelijk geloof geen lege huls is, maar de zekerheid dat God Zijn beloften in Jezus Christus vervult.

Getuige in opleiding
Een getuige kun je als christen niet worden: je bent het al. De vraag is alleen welke invulling je eraan geeft. De beste opleiding is, om in de leer te gaan bij Jezus Christus, de betrouwbare Getuige (Openbaring 1 : 4). Door in Hem te blijven (bidden en bijbellezen). En waar het hart vol van is..... Daarom is er geen plaats voor valse schaamte. In 2 Timoteüs 1 : 8 staat: Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij (Timoteüs), die omwille van Hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft.

Je moet eerst ergens getuige van zijn geweest, om er vervolgens van te kunnen getuigen. Door in Hem te blijven zijn wij getuige (geweest) van Gods liefde in Jezus Christus. Daarom kunnen wij vervolgens ook van Hem getuigen. Elke dag mogen wij ervaren hoe God voor ons zorgt. Elke dag mogen wij door Jezus tot de Vader gaan. Elke dag weten wij ons gesterkt door de Pleitbezorger, Die het geloof in ons hart wil werken. Van deze drieënige, levende God mogen wij getuigen in een wereld waar de velden rijp zijn om te oogsten.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |