Home | Feestdagen | Kerstfeest | Goede Vrijdag | Paasfeest | Pinksterfeest
Hemelvaartsdag
Aandacht voor Hemelvaartsdag
Het is opvallend dat de Hemelvaartsdag onder christenen veel minder aandacht krijgt dan de andere christelijke feestdagen, zoals het Kerstfeest. Evenals Goede Vrijdag wordt ook Hemelvaartsdag op een doordeweekse dag gevierd. Maar de aandacht voor Goede Vrijdag heeft daar niet onder te lijden. In de lijdensweek worden vaak meerdere diensten gehouden, om niet te spreken over de vele herdenkingsconcerten in deze tijd.

Nee, Hemelvaartsdag staat ons veel minder voor de geest, maar de vraag is of dat terecht is. Want Hemelvaartsdag is heel belangrijk. Hemelvaartsdag is het feest van de verhoging van Jezus. Dat Jezus naar de hemel is gegaan, op een bijzondere manier, dat hebben wij wel meegekregen. Maar wat betekent dat voor ons, voor de wereld?

Het vervolg van Goede Vrijdag en Paasfeest
Hemelvaart is het vervolg op Goede Vrijdag en Pasen. Sprekend over de verhoging van Jezus, beginnen we bij Goede Vrijdag. Joh. 3: 14: Zoals Mozes de slang verhoogde, zo moest ook de Mensenzoon worden verhoogd. Dit gaat terug op Numeri 21: 7 t/m 9: Daarop ging het volk naar Mozes. We hebben gezondigd, zeiden ze, want we hebben de Heer en u verwijten gemaakt. Bid tot de Heer dat Hij ons van die slangen verlost. Mozes bad voor het volk en de Heer zei tegen hem: ‘Laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven.’ Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een staak. En iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven.

Door naar de koperen slang omhoog te kijken, leerde het volk dat zij zelf hun zonden niet konden vergeven, maar omhoog moesten zien. Zij hadden een redding nodig die van boven kwam, van God. De verhoging van Jezus betekent allereerst dat Jezus werd verhoogd aan het kruis. Wij kunnen naar Hem opzien, zoals het volk Israël vroeger naar de koperen slang, omdat Jezus aan het kruis onze redding bewerkstelligde.

Jezus verhoogd
Maar op Hemelvaartsdag werd Jezus weer verhoogd. Jezus is naar de hemel gevaren. Dat was een ongelooflijk wonder op zich. Wij noemen dat eerbiedig een goddelijke stap, een stap in het verlossingplan van God. Een indrukwekkende gebeurtenis: Jezus had Zijn taak op aarde volbracht en ging terug naar de hemel. Maar ook dat was geen eindpunt, want Jezus zou Zijn werk aldaar voortzetten. Zijn vertrek naar boven was een overwinning, een eretocht, omdat Hij Zijn werk op aarde volmaakt had afgerond.

De omstanders hebben met verbazing staan kijken hoe Hij naar de hemel ging. Geen drukte, geen gedoe, maar Psalm 47 beschrijft wat er in de hemel gebeurde: Onder gejuich steeg God omhoog, de Heer steeg op bij hoorngeschal (Psalm 47 : 6). Waarom gejuich? Omdat Jezus de overwinning heeft behaald: Hij overwon de dood, Hij herstelde de relatie tussen God en mens, door voor de zonden te betalen. Hij ontnam de duivel de laatste hoop om vorst over deze aarde te kunnen worden.

Jezus geëerd
De hemelvaart was de verhoging van de Zoon van God. Vergelijk het maar met een erepodium, waarop de winnaar van een sportwedstrijd komt te staan, om de medaille in ontvangst te nemen. Alleen, de sportwedstrijd is voorbij zodra de medaille is uitgereikt. De verhoging van de Zoon was weliswaar het eindpunt van Zijn verblijf op aarde, maar het startpunt van Zijn werk in de hemel.
Iets van die eremedaille lees je ook in Filippenzen 2 : 8 t/m 11: Hij heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

In deze tekst komt ook tot uiting dat Jezus door Zijn Vader is verheven tot “Koning der koningen”. Vlak voor Zijn hemelvaart zei Jezus dat al: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde (Matteüs 28 : 18). In Psalm 110 staat: De Heer (God de Vader) spreekt tot mijn Heer (Jezus) : Neem plaats aan Mijn rechterhand, Ik maak van je vijanden een bank voor je voeten (Psalm 110 : 1). Een betere aanduiding van de macht die Jezus heeft gekregen is er niet.

De Geest ontvangen
Als Jezus in de hemel is wordt Hij door de Vader vervuld met de Heilige Geest. Handelingen 2 : 33 t/m 36: Hij is door God verheven, zit aan Zijn rechterhand, en heeft van de Vader de Heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Op de pagina Pinksterfeest) zal de (uitstorting van de) Heilige Geest alle aandacht krijgen. Want het Pinksterfeest is het vervolg op de Hemelvaart. Jezus heeft ons niet zomaar achtergelaten. Hij kwam terug in Zijn Geest, om ons, gelovigen, bij te staan.

Het werk van Jezus gaat door
Vanuit de hemel zet Jezus, als de verhoogde Christus, Zijn reddingswerk voort. In Handelingen 5 : 31 staat: God heeft Hem een plaats gegeven aan Zijn rechterhand, Hem tot Leidsman en Redder verheven om de Israëlieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven. God wil niets liever dan dat Israël gaat zien Wie die Jezus is, die zij gekruisigd hebben. Maar ook wil Hij niets liever dan de bekering van iedereen. En God wil graag de zonden vergeven, van ieder die Hem aanroept.

Zo schrijft Timoteüs in 1 Timoteüs 2 : 1 t/m 4: Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.

Jezus werkt voor ons
Vanuit de hemel is Jezus bezig om de mensen tot zich te trekken, zoals ook is verwoord in Johannes 12 : 32: Wanneer Ik van de aarde omhoog geheven word, zal Ik iedereen naar mij toehalen. Zoals metalen deeltjes door een magneet worden aangetrokken, zo worden mensen aangetrokken door de boodschap van uitredding. Wij hebben door de bevrijding van Jezus “uitzicht uit het dode dal”, zoals een literaire boektitel het treffend weergeeft. Ook heeft dat trekken, dat toehalen, zoals deze tekst zegt, betrekking op onze eigen verhoging. Want als wij sterven zullen wij voor altijd bij Hem zijn.

Zo heeft Jezus met Zijn hemelvaart baanbrekend werk verricht: Hij is ons voorgegaan en wij zullen Hem te zijner tijd volgen. Dat vereist geloof en een leven dat past bij christenen die verhoogd willen worden. Om verhoogd te kunnen worden dienen wij hier en nu nederig te zijn. Nederig wil zeggen dat wij ons eigen ik naar achteren schuiven en God op de voorgrond plaatsen, alles van Hem verwachten. Jakobus zegt het zo in hoofdstuk 4 : 10: Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen. Of, met de woorden van Petrus (1 Petrus 5 : 6): Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal Hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |