Home | Tussen God en ons | God is groot | Onze zonden | Uitzicht uit het dode dal | Jezus volgen | De Bijbel | De Heilige Geest | Gaven van de Geest
Jezus de Redder
De mijnramp
Een aantal mijnwerkers zit opgesloten in een ingestorte mijngang. Ze zijn bang en ze hebben honger. Hun lot is onzeker. Er is ongetwijfeld een reddingsoperatie gestart. Maar worden zij nog op tijd gevonden? Kan men hen wel bereiken? De dagen verstrijken en de situatie van de mijnwerkers wordt slechter. Ze zijn er geestelijk en lichamelijk beroerd aan toe. De zuurstof raakt op.

Ze luisteren of ze in de verte geluiden horen. Maar ze horen nog niets. Het wachten is op het geluid van de grote drilboor. En als het goed is komt dat geluid dan steeds dichterbij. Het mooiste moment zal zijn wanneer er opeens een gat ontstaat in de ruimte waarin zij zitten. Een verbinding met de buitenlucht. Dan is er weer licht en zuurstof. Dan is de redding nabij. Want de redding is dan alleen nog een kwestie van tijd. Als ze eerst maar gevonden worden, ja als.....

Een onzeker lot
Het leven van de mijnwerkers in de ingestorte gang is te vergelijken met het leven van ons mensen op aarde. Ons lot is onzeker. Velen van ons zijn er lichamelijk of geestelijk beroerd aan toe. De kwaliteit van het leven op aarde wordt minder. De rivieren raken steeds meer vervuild, de grondstoffen raken op, de bomen gaan dood door de zure regen en het gat in de ozonlaag is niet meer dicht te krijgen.

En of dat nog niet genoeg is vindt de ene natuurramp na de andere plaats. En wat doen we zelf? We maken ruzie: in bijna elke familie komen spanningen en ruzies voor. We voeren oorlogen. Terroristische aanslagen zijn aan de orde van de dag. En één ding is zeker: ons leven zal eindigen in de dood. Zijn wij er beter aan toe dan die opgesloten mijnwerkers? Het lijkt er niet op.

Hoop doet leven
Wat een geweldig moment zal dat zijn, als de mijnwerkers worden gevonden. Tranen van blijdschap zullen vloeien, bij de mijnwerkers en bij hun geliefden, die buiten met spanning hebben staan wachten. Met die mijnwerkers komt het wel weer goed. Maar nu weer terug naar het leven van ons mensen op deze aarde. Is er voor ons ook redding mogelijk? Redding van onze dreigende ondergang? Redding van alles wat negatief is en ons terneer drukt?

Ja, die redding is er: Jezus Christus. Elders op deze website heb je al veel over Hem kunnen lezen. Er zijn honderden websites die over het christelijk geloof gaan. Er worden miljoenen Bijbels verkocht. Wie kent Jezus niet? Het antwoord is verbazingwekkend: velen kennen Hem niet.

Jezus, wie is dat?
Vraag aan willekeurige voorbijgangers Wie Jezus is, en een aantal van hen zal het juiste antwoord niet weten. Wel van gehoord, maar verder... Zij zijn te vergelijken met opgesloten mijnwerkers, die denken dat er geen redding bestaat. Die zich niet eens in een mogelijkheid van redding willen verdiepen. Maar dat is toch onbegrijpelijk? In feite wijzen ze elke mogelijkheid van redding af. Ze denken dat het korte leven in een afgesloten mijngang normaal is.

Maar dat is helemaal niet normaal. Daarvoor heeft God ons niet gemaakt. God heeft ons gemaakt om eeuwig met Hem te leven. Hij wil voor altijd van ons genieten en wij mogen Hem eeuwig de eer geven die Hem toekomt. Hij wil dat wij in Jezus Christus gaan geloven. Als Zijn Zoon, Die naar deze wereld is gekomen om ons te redden van onze zonden.

Redding door Jezus
Als wij in Jezus gaan geloven dan hebben we geen KANS op redding, maar dan is onze redding GEGARANDEERD. De mijnwerkers moeten maar afwachten of ze worden gered. Door het geloof in Jezus ZIJN wij al gered. Het is nooit te laat om te gaan geloven. Om tot God te bidden of Hij dat geloof wil geven. Zeker, dan zullen we toch nog een tijdje in die donkere mijngang zitten. Maar wat geeft het als je de drilboor al hoort en weet dat je binnenkort zult worden gered? Dat je binnenkort het licht zult zien? In de Psalmen lees je over dat licht onder andere:

Psalm 27 : 1: De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?
Psalm 31 : 17: Laat het licht van Uw gelaat over mij schijnen, toon Uw trouw en red Uw dienaar.
Psalm 112 : 4: Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister, genadig, liefdevol en rechtvaardig.

Die zekerheid van redding maakt het leven in de koude donkere mijngang toch iets gemakkelijker. Want het einde van de ellende is in zicht. De Bijbel vertelt ons dat er alleen redding mogelijk is door het geloof in Jezus. Er is behalve het christendom geen godsdienst ter wereld die de zekerheid van uitredding biedt. Alleen de Bijbel leert ons dat God een liefhebbende Vader wil zijn voor veel kinderen. Die kinderen mogen wij zijn. Hij wil ons redden en voor eeuwig ons beschermen en bij Zich houden.
Geen redding nodig?
Helaas zit niet iedereen op die redding te wachten:
  • Veel mensen hebben bij het christelijk geloof al een vooroordeel, zij hebben hun conclusies al getrokken voordat ze weten wat de Bijbel ons te zeggen heeft.
  • Of omdat ze er vanuit gaan dat ze alles moeten kunnen begrijpen; lukt dat niet dan haken ze af.
  • Anderen hebben voor zichzelf een beeld hoe God zou moeten zijn: “als God dan bestaat, waarom doet hij dan niet...." enz.
  • Of omdat ze slechte ervaringen met christenen hebben, die zich niet zo christelijk gedragen als zij hadden verwacht.
  • Weer anderen komen niet verder dan: “er moet wel iets zijn......” en laten het daarbij.
Maar het is toch niet te begrijpen dat al deze mensen tevreden zijn met hun uitzichtloze bestaan in een donkere koude mijngang zonder zuurstof?

Wij kunnen niet om Jezus heen. Sommige mensen denken van wel. Zij zeggen dat ze goed leven en geen mens kwaad doen. En dat ze altijd het beste voor anderen over hebben. En, zeggen ze dan, als er een hemel is dan zal ik daar zeker ook terecht komen. Op mijn levensstijl is immers niets aan te merken? Ik steel niet, ik doe niemand kwaad. Ze denken dat als zij zich als mijnwerkers in de mijngang goed gedragen, de redding vanzelf wel zal komen. Wat een grote vergissing!

Jezus centraal
De Bijbel denkt daar heel anders over. In de Bijbel gaat het van het begin tot het einde over Jezus. Jezus spreekt en handelt namens God. Jezus is gekomen om het weer goed te maken tussen God en ons. Zonder Jezus kunnen wij niet gered worden. In Johannes 3 : 16 staat het zo: Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Zet die stap
En daarom: laat je vooroordelen varen, accepteer dat je niet alles van God kunt begrijpen, neem God zoals Hij is, laat je niet afleiden door het gedrag van andere christenen, volsta niet langer met de gedachte “dat er wel iets moet zijn...”, maar doe wat geschreven staat in Matteüs 7 : 7:

Vraag en er zal je gegeven worden,
Zoek en je zult vinden,
Klop en er zal voor je worden opengedaan.

Vraag God om geloof. God kijkt in ons hart. Een oprechte vraag, een schreeuw om geloof zal Hij zeker beantwoorden. Zoek Hem in je gebed. Vraag Hem of Hij Zich wil laten zien. Of Hij in jouw leven wil komen. Volhard hierin en ervaar dat God Zich niet voor je zal verbergen, maar Zich aan jou zal openbaren. Doe een appèl op Gods toezeggingen (kloppen). En God zal als Vader met ontroering en blijdschap de “deur” voor je opendoen. God zal nooit Zijn gelaat afkeren van iemand die Hem met een oprecht verlangen zoekt. Hij doet alles echter op Zijn tijd en wijze. Dus verslap niet en blijf Hem zoeken.

Samen bidden
Zoek in dit emotionele proces minstens één medechristen op, die je hierin terzijde kan staan. Samen vragen, samen zoeken, samen kloppen en bid samen in Jezus Naam. Jezus pleit voor ons en leidt ons tot de Troon van God. Ervaar zo wat er staat in Matteüs 7 : 8 t/m 11: Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie Hem daarom vragen.

Er staat NIET: Want ieder die vraagt krijgt alles wat hij begeert, wie zoekt vindt alles wat hij maar zou willen vinden. God geeft ons niet alles wat wij willen. God geeft “het goede” staat er, dat is alles wat wij nodig hebben om bij Hem te kunnen zijn en bij Hem te kunnen horen. Hij geeft ons alles wat Hij goed voor ons vindt. Hij geeft alles om samen met Hem eeuwig gelukkig te kunnen zijn.

Voor het leven hier op aarde betekent dat vaak dat wij nog door een moelijke tijd heen moeten. Het voorportaal van de hemel is erg klein en benauwd. Veel christenen worden verdrukt en vervolgd vanwege hun geloof. Maar: vraag, zoek en klop, en ervaar dat God opendoet en je tegemoet komt in je onzekerheid, angst en pijn. In je twijfel en je verdriet. Bid in Jezus Naam. Als je bij God aanklopt en zegt dat je namens Zijn Zoon komt, dan gaan alle deuren voor je open.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |