Home | Tussen God en ons | God is groot | Onze zonden | Uitzicht uit het dode dal | Jezus de Redder | De Bijbel | De Heilige Geest | Gaven van de Geest
Jezus volgen
Jezus centraal
Jezus Christus staat centraal in het christelijk geloof. Christelijk betekent: volgens Christus. Een christen is een volgeling van Christus. Jezus Christus is naar deze wereld gekomen om de mensen te redden. Hoe dat in elkaar zit kun je lezen op de pagina: Jezus de Redder. God Zelf is naar de mensen toegekomen in Zijn Zoon Jezus Christus. Door het geloof in deze Zoon is een eeuwig heerlijk leven samen met God gegarandeerd. Geloven in Jezus is voldoende om gered te worden, eigen prestaties kunnen daar niet aan bijdragen. Zelfs de grootste zondaar kan gered worden als deze tot geloof in Jezus Christus komt. Maar geloven betekent ook: Hem volgen.

Jezus eerst
Eén van de eerste activiteiten van Jezus, nadat Hij Zijn werk op aarde was begonnen, was het mobiliseren van zijn volgelingen. Matteüs 4 : 18 t/m 20: Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Zij wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: “Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.” Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem.

Een heel opmerkelijk gebeuren. Dat Jezus Petrus en Andreas opriep om Hem te volgen kunnen we wel begrijpen. Maar dat zij onmiddelijk alles in de steek lieten, dat is verbazingwekkend. Het volgen van Jezus duldt nl. geen uitstel. Jezus dient altijd de eerste prioriteit te krijgen in ons leven. Dat illustreert het gebeuren zoals beschreven in Matteüs 8 : 21 en 22: Een ander, een van Zijn leerlingen, zei: “Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.” Maar Jezus zei tegen hem: “Volg Mij en laat de doden hun doden begraven.” Dit roept misschien vragen op, maar waar het om gaat is het volgende.

Er is een gezegde: “Er is altijd wel een reden om iets niet te doen.” Dat is hier ook van toepassing. Er is altijd wel iets in deze wereld wat ons er van kan weerhouden om Jezus te volgen. Maar de vraag is: hoe belangrijk is het volgen van Jezus voor jou? Als het goed is krijgt Hij de hoogste prioriteit, staat Hij in jouw leven op de eerste plaats.

Wat is volgen precies?
In Marcus 8 : 34 en 35 staat: Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij Zich en zei: “Wie Mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter Mij aan komen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het evangelie, zal het behouden.” Volgen betekent dat Jezus en Zijn reddingswerk voor alles gaan. Het volgen van Jezus kan echter grote konsekwenties hebben.

De gevolgen van volgen
In Lucas 14 : 26 en 27 zegt Jezus: Wie Mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet Mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en Mij op Mijn weg volgt, kan niet Mijn leerling zijn. Jezus vraagt niet van ons dat wij per definitie breken met al onze aardse relaties, maar dat geen enkele relatie of situatie het volgen van Hem in de weg mag staan. De keuzes die je in dit leven maakt, ook als het gaat om het aangaan van een relatie, moeten worden bepaald door de vraag: past dit bij het volgen van Jezus?

Zo kun je voor heel moeilijke keuzes komen te staan. Volgen van Jezus kan dan betekenen dat er pijnlijke beslissingen moeten worden genomen. Dat klinkt als: “snijden in eigen vlees”. Daarom noemt de Bijbel het volgen van Jezus: kruisdragen. En dat is de andere kant van het christenzijn. Aan de ene kant is er de blijdschap een kind van God te mogen zijn, aan de andere kant is er de moeilijkheid van het kruisdragen.

Het is misschien een beetje te vergelijken met een prins. Een prins heeft het voorrecht kind van de koning te zijn. Het nadeel is dat hij niet overal aan mee kan doen. Hij kan zich ook niet zomaar in het openbaar vertonen. Een normaal leven kan hij op die manier niet leiden. Zo kunnen wij, als Koningskinderen, geen normaal leven leiden in deze wereld en zullen wij de gevolgen daarvan moeten dragen.

God komt te hulp
Het volgen van Jezus lijkt nu opeens niet zo gemakkelijk en aantrekkelijk meer te zijn. Wat komt er nu van de christelijke blijdschap terecht, als we steeds gebukt moeten gaan onder de moeiten van ons kruisdragen? Laten we dan eens luisteren naar Romeinen 5, waar Paulus in de verzen 1 t/m 5 schrijft: Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in Zijn luister prijzen we ons gelukkig.
En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

De (mogelijke) ellende kan ons geluk nooit teniet doen, zegt Paulus. Hij noemt eigenlijk drie redenen om positief te blijven:
  1. Niets kan opwegen tegen het geluk dat ons ten deel is gevallen.
  2. De beproevingen (ellende) zullen ons geloof versterken.
  3. De Heilige Geest, dus God Zelf, komt ons te hulp.
1. Niets weegt op tegen het geluk:
Paulus zegt dit met zoveel woorden in Romeinen 8 : 18: Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Dat is klare taal.

2. Geloofsversterking:
Paulus zegt: ellende leidt tot volharding, volharding leidt tot betrouwbaarheid, betrouwbaarheid leidt tot hoop. Met hoop wordt hier een vaste hoop bedoeld, geen twijfelachtige hoop. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: “ik hoop maar dat hij komt vanavond”. Je hebt geen idee of het zo is en dat kun je dan een twijfelachtige hoop noemen. Hoop op de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard is geen twijfelachtige hoop, maar een vaste hoop. Een vast vertrouwen dat dit ook zal gebeuren. Een vast geloof in de beloften van God. Door de beproevingen in ons leven wordt die hoop, wordt dat geloof alleen maar sterker.

3. De Heilige Geest helpt:
Als God ons Zelf gaat helpen om te volharden, dan zal het zeker lukken. Daar waar wij het niet redden zal God het voor ons doen. Door de Heilige Geest, Die het geloof in ons hart wil versterken. Door de Heilige Geest Die ons helpt te bidden, Die ons helpt te vragen om hulp. Die ons de weg wijst, Die ons leven wil sturen. Wat zouden we zonder de drieënige God moeten beginnen?

Eigen verantwoordelijkheid
Hierboven staat: “daar waar wij het niet redden zal God het voor ons doen”. Hier schuilt een gevaar, nl. dat wij God verantwoordelijk denken te kunnen houden, als het niet goed gaat met ons volgen van Jezus. Als wij toch de verkeerde keuzes in ons leven maken. Wij zouden kunnen denken: maar Hij zou het toch voor ons doen? Paulus zei, dat de Heilige Geest ons te hulp zou komen. Als het fout gaat met ons, komt dat dan omdat de Heilige Geest het af liet weten?

Dit is een belangrijk punt om op te helderen. Het antwoord van de Bijbel is heel duidelijk: God neemt onze verantwoordelijkheid niet over. Wij blijven verantwoordelijk in het volgen van Jezus. God wil ons daarbij helpen en daarin wil Hij tot het uiterste gaan. Maar als wij afhaken en Jezus niet meer (willen) volgen, dan kan God ons ook niet helpen. Als wij niet meer bidden, kan God ons gebed (dat er niet is) niet verhoren. Als wij ons kruis niet op ons nemen, kan God ons niet helpen om dat kruis te dragen.

De liefde overwint
Maar ALS wij ons kruis op ons nemen en Jezus volgen, dan is Hij er Zelf bij om ons te helpen. We zullen ervaren dat Gods liefde over ons leven ons veel gelukkiger zal maken dan welk aards geluk dan ook. Aards geluk vergaat, maar hemels geluk is blijvend. We zullen ervaren wat Paulus zei in Romeinen 8 : 18: Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.

En wij voegen daar nog aan toe wat staat in Romeinen 8 : 31 t/m 39: Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal Hij, die Zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, Die gestorven is, meer nog, Die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons.

Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: “Om U worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.” Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |