Home | Meditaties | Basishouding | Open je hart | Levende stenen | Bezorgdheid | En kudde
Jong geleerd
Lucas 2 : 40 t/m 52 (zie de rode letters).

Sommige mensen betreuren het dat ze in hun jeugd geen werk hebben gemaakt van hun studie. Ze waren er toen nog niet aan toe om zich serieus op hun toekomst voor te bereiden. Later kan dit alsnog, maar het kost dan veel meer moeite, om welke reden dan ook. De kans om iets met die studie te doen wordt kleiner naarmate je ouder wordt. Wij zeggen daarom: jong geleerd is oud gedaan. Er zijn ook jongeren die al vroeg leergierig zijn. Ze leren veel en hebben daar lang plezier van.

Dit verhaal is ook toepasbaar op de christelijke leer. Hoe eerder je de jongeren bekend maakt met het evangelie, hoe beter ze zijn voorbereid om christen te zijn, om een christelijk leven te leiden. Jezus was een leergierig kind als het om geestelijke dingen gaat. Maar Jezus was geen gewoon kind. Toch is er alle reden om eens naar Hem te kijken. Want daar kunnen wij van leren.

Het Kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op Hem.
God de Vader heeft het niet nodig gevonden om ons veel te openbaren over de jeugd van Jezus. Dat is voor ons geloof niet van belang. Uit dit vers blijkt wel dat God Hem wijsheid en inzicht gaf. Jezus had dat nodig om al vroeg voorbereid te worden op Zijn taak in deze wereld. Hij werd sterk gemaakt om deze taak ook aan te kunnen. De genade van God rustte op Hem. Dat betekent ondermeer dat God Hem met Zijn bijzondere zorg omringde en Zijn Zoon gaf wat Hij nodig had.

Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. Toen Hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht.
Toen Jezus twaalf jaar oud was ging Hij met Zijn aardse ouders naar het Pesachfeest, het Paasfeest in Jeruzalem. Dat was een heel goede keus van Zijn ouders om Hem al vroeg bij dit christelijke feest te betrekken. Het was voor hen gebruikelijk om daar naar toe te gaan.

Het woord "gebruikelijk" kan erop duiden dat ze dit uit gewoonte deden. Maar het kan ook zijn dat ze het Paasfeest beslist niet wilden missen, omdat ze door de bij te wonen diensten en de gemeenschap met hun medegelovigen wilden worden versterkt in hun geloof. Dat laatste is aannemelijk omdat ze daarvoor een dagenlange reis moesten afleggen. En bovendien wilden ze Jezus meenemen, om Hem ook aan het Paasfeest te laten deelnemen. En daar kunnen wij iets van leren. Hoe eerder wij onze kinderen betrekken bij christelijke feesten en vieringen hoe beter het is.

Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat Zijn ouders het wisten.
De ouders van Jezus waren echt menselijk. Ze handelden zoals velen van ons dat ook zouden doen. Het feest was afgelopen en de hele menigte verliet Jeruzalem. Ze waren Jezus uit het oog verloren, maar dat was niet zo vreemd in die drukte. Ze vertrouwden erop dat ze Hem tijdens de reis weer zouden ontmoeten. Gaandeweg zou de stroom mensen wel dunner worden en zouden ze Hem vanzelf wel tegenkomen. Ze hadden er geen rekening mee gehouden dat Jezus in Jeruzalem kon zijn achtergebleven. Wat zou Hij daar moeten doen?

In de veronderstelling dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze Hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze Hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om Hem daar te zoeken.
Jozef en Maria besloten om de zaak niet op z'n beloop te laten. Ouders vinden het geen prettig idee als ze niet weten waar hun kind is. Velen van ons herkennen dat gevoel. Er is nog geen reden voor paniek, maar je bent toch niet eerder rustig voordat je het afwezige kind weer heelhuids hebt gezien.

De ouders van Jezus besloten om eerst een dag door te reizen. Op die dag zouden ze navraag doen onder familieleden en bekenden. Ze zullen ook wel goed hebben gezocht, in de hoop dat Jezus die dag weer boven water zou komen. Maar dat gebeurde niet. Gaandeweg zal de ongerustheid bij hen wel flink zijn toegenomen. En uiteindelijk zat er niets anders op: terug naar Jeruzalem. Onderweg bleven ze Hem zoeken onder de vele reizigers. Een zware reis, mentaal en fysiek.

Na drie dagen vonden ze Hem in de tempel, waar Hij tussen de leraren zat, terwijl Hij naar hen luisterde en hun vragen stelde.
Ze vonden Jezus na drie dagen. Eerst hebben Jozef en Maria de dagreis terug naar Jeruzalem gemaakt en vervolgens dus nog twee dagen in Jeruzalem gezocht. Je moet er niet aan denken hoe ze zich voelden toen ze hun kind na drie dagen nog steeds niet hadden gevonden! Opmerkelijk is dat ze Hem pas op de derde dag in de tempel zijn gaan zoeken. Ze hadden niet verwacht dat ze Jezus daar zouden aantreffen. We kunnen dat Jozef en Maria niet kwalijk nemen, wij hadden dat waarschijnlijk ook niet voorzien.
Maar Jezus was geen gewoon kind. Zijn echte Vader is God de Vader. En de tempel is Zijn huis. Jezus kwam op twaalfjarige leeftijd, waarschijnlijk voor het eerst bewust, het huis van Zijn Vader binnen! Welk kind van twaalf zou het niet een belevenis vinden om voor het eerst bij zijn vader thuis te komen? Jezus was thuis en wilde natuurlijk alles van Zijn Vader weten. Een gedenkwaardige gebeurtenis die de aardse ouders van Jezus niet hadden voorzien.

Allen die Hem hoorden stonden versteld van Zijn inzicht en Zijn antwoorden. Toen Zijn ouders Hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen Hem: "Kind, wat heb Je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar Je gezocht."
Jezus was in de tempel bezig om Zich voor te bereiden op Zijn taak als Verlosser van de wereld. Hij maakte grote vorderingen in kennis, inzicht en wijsheid. De omstanders in de tempel merkten dat. Het was voor allen een belangrijke en leerzame bijeenkomst. Deze bijeenkomst werd echter verstoord door twee aanvankelijk radeloze ouders, die tot hun grote dankbaarheid hun Kind terugvonden. Ze waren zeer verbaasd (ontzet) Hem hier aan te treffen. En Zijn moeder viel met de deur in huis: Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.

Hoe begrijpelijk het spreken van Maria ook is, zij laat nu blijken dat zij en Jozef volledig over het hoofd hebben gezien dat Jezus, als Zoon van God, in de tempel Zijn thuis vond. En dat Hij bezig moest zijn met de dingen van Zijn hemelse Vader. Gehoorzaamheid aan God gaat boven gehoorzaamheid aan de mensen. Daarom was Jezus niet ongehoorzaam aan zijn aardse ouders, maar kwamen zij op dat moment op de tweede plaats. Dit zou later nog vaker gebeuren.

Maar Hij zei tegen hen: "Waarom hebt u naar Me gezocht? Wist u niet dat Ik in het huis van Mijn Vader moest zijn?"
Jezus beantwoordde de vraag van Zijn moeder met een tegenvraag. Zijn ouders hadden moeten weten dat Hij in het huis van Zijn Vader moest zijn, en bezig moest zijn met de dingen van God. Ze hadden niet hoeven zoeken. Als ze goed hadden nagedacht, hadden ze kunnen weten dat Hij in de tempel zou zijn. Jezus herinnerde Zijn ouders eraan dat Hij geen gewoon Kind is. En dat wisten Jozef en Maria. Ze konden toen echter nog niet overzien welke gevolgen dat zou hebben voor het leven van Jezus.

Maar ze begrepen niet wat Hij tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met Hem gebeurd was in haar hart.
Zijn ouders begrepen niet wat Jezus zei. Ze hadden niet verwacht dat Zijn leven op z'n jonge leeftijd al een andere wending zou nemen. Wat stond hen nog te wachten? Toch ging Jezus weer met hen mee naar huis en was hen gehoorzaam. Maria bleef over deze dingen nadenken. Zij was een gelovige vrouw en zal ongetwijfeld veel tot God hebben gebeden over hun bijzondere opdracht om de Redder van de wereld groot te brengen.

Jezus groeide verder op en Zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.
Het gedeelte eindigt ongeveer zoals het begon. In het begin van dit Bijbelgedeelte staat: het Kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op Hem. Nu, aan het einde van dit Bijbelgedeelte, staat: Jezus groeide verder op en Zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.

Dit begin en einde betekenen meer dan een verhaal in een net lijstje zetten. Het gaat erom dat er nadruk op wordt gelegd dat Jezus toenam in wijsheid, toenam in genade bij God en toenam in de gunst van de mensen. En daar heeft de hier beschreven gebeurtenis alles mee te maken. Daar heeft het feit, dat Jezus al op twaalfjarige leeftijd naar de tempel ging alles mee te maken. Jong geleerd is oud gedaan.

Daarin is Jezus een voorbeeld voor ons. De twaalfjarige leeftijd is voor onze kinderen ongeveer de leeftijd dat ze de basisschoolperiode afsluiten. De leeftijd dat ze kunnen gaan deelnemen aan bijbelstudieclubs en catechese. Het is van groot belang dat kinderen op die leeftijd daar al mee beginnen. Het is de leeftijd waarop kinderen ontvankelijk worden voor wat de wereld hen te bieden heeft.

Maar niet alleen de wereld heeft hen iets te bieden. De God van deze wereld wil hen Zijn genade geven als ze zich gaan verdiepen in het evangelie van Zijn liefde. Toename in wijsheid zal hen leren om Jezus te volgen in een boze wereld. Daarom is het voor christelijke ouders en plaatselijke gemeentes van levensbelang om te investeren in de kinderen. Zodat er toekomst is voor Christus' gemeente en het evangelie blijvend gehoord kan worden, van generatie op generatie, tot redding van velen.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |