Home | Feestdagen | Goede Vrijdag | Paasfeest | Hemelvaartsdag | Pinksterfeest
Kerstfeest
Het bekendste feest
Kerstfeest, Kerst of Kerstmis is het meest bekende en meest gevierde feest ter wereld. Christenen en niet-christenen besteden er veel aandacht aan. Veel mensen voelen met Kerst heel sterk de behoefte aan een wereld van vrede. In oorlogsgebieden wordt met Kerstfeest soms besloten tot een niet-aanvalsverdrag. Voor mensen die zijn gegijzeld of worden vermist wordt gehoopt dat ze in elk geval voor de Kerst thuis zijn. Want met Kerst moet alles weer goed zijn.

Kerstfeest is ook een feest van bezinning. Families komen dan vaak bij elkaar. Vakantie-afspraken worden gemaakt voor het volgende jaar. Kerst staat hier in het westen centraal in het donkere winterseizoen. We maken er een gezellig feest van met veel versiering en verlichting.

Een christelijk feest
Maar Kerstfeest is in de eerste plaats een christelijk feest. Christenen gedenken dan de geboorte van Jezus Christus. Veel niet-christenen weten dit ook wel. Maar er zijn genoeg mensen die niet of niet precies weten wat de grote betekenis van Jezus’ geboorte is. Reden om daar verder bij stil te staan. Wat zou het mooi zijn als iedereen de echte betekenis van Kerstfeest zou kunnen peilen. Dat geeft dit feest pas glans en geluk, meer dan versiering, verlichting en zelfs vrede op aarde kunnen geven.

Laat ik meteen maar zeggen dat Kerstfeest niet op zichzelf staat, maar is verbonden met Goede Vrijdag en met het Paasfeest. Zonder te weten wat Goede Vrijdag en Pasen inhouden, kan Kerstfeest nooit worden begrepen.

Het "christelijke" Kerstfeest staat centraal in de hele wereldgeschiedenis. De geboorte van Jezus Christus is niet minder dan de start van de uitvoering van Gods reddingsplan. Zie daarvoor ook de pagina: De rol van Jezus. Met de geboorte van Jezus is Gods uur “U” aangebroken. Eeuwenlang is door God naar dat moment toegewerkt en door de gelovigen naar dat moment toegeleefd. En al eeuwenlang sinds Jezus' geboorte wordt dat feit gevierd met Kerstfeest.

Zoals door God beloofd
Voor veel mensen die toen leefden kwam de geboorte van Jezus Christus, de door God beloofde Messias, als een verrassing. Anderen hebben het toen niet beseft of geloofd. Veel mensen in die tijd kenden Gods reddingsplan niet of dachten dat het nog wel een poos zou duren. Weer anderen hadden de moed intussen al opgegeven of waren God gewoon vergeten. Maar wat God belooft dat doet Hij ook. Ook al gaan daar honderden jaren overheen. Vanaf het begin van de wereldgeschiedenis heeft God redding beloofd aan de mensen, die door hun val in zonde de wereld in het ongeluk hadden gestort.

De geboorte van Jezus voorzegd
In het Oude Testament staan veel teksten waarin de komst van Jezus werd voorspeld. De profeet Jesaja bijvoorbeeld profeteerde over de komst van Jezus. Zo staat er in Jesaja 9: 5 en 6: Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op Zijn schouders. Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot is Zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.

Maar al veel eerder werd aan Gods plan met de wereld gerefereerd, bijv. door Abraham, die in Genesis 22 : 8 tegen zijn zoon Isaak zei: God zal Zich Zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. (zie voor de betekenis van de uitdrukking “offerlam” de pagina Goede Vrijdag). Zo is het Oude Testament vol van heenwijzingen naar de komst van de Redder van de wereld.

De Zoon van God
De geboorte van Jezus en veel dingen daaromheen waren heel bijzonder. Een belangrijk punt is dat Jezus niet door een mens is verwekt, maar door God Zelf. In Lucas 1 wordt verhaald dat de engel Gabriël aan Maria verscheen en onder andere het volgende tegen haar zei, vers 31 t/m 35: Luister, je zult zwanger worden en een Zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen.
Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van Zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij Koning zijn over het volk van Jakob, en aan Zijn koningschap zal geen einde komen.

Maria vroeg aan de engel: Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde: De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het Kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Jezus is niet zomaar een mens, maar de Zoon van God. Een gewoon mens zou nooit de redder van de wereld kunnen zijn. Dit is één van de cruciale punten in het christelijke evangelie.

De Redder namens God
De namen “Jezus” en “Christus” verklaren wat dat betreft veel. In Matteüs 1 : 21 zegt de engel tegen Jozef, de aardse “vader” van Jezus: Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. In Johannes 1 : 41 staat: Vlak daarna kwam hij (Andreas) zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem: Wij hebben de Messias gevonden.

“Messias” is een Hebreeuws woord, dat in het Grieks “Christus” betekent en in het nederlands “gezalfde”. Op veel plaatsen in de Bijbel staat dat Christus door God gezalfd is voor Zijn reddingswerk op aarde (zie bijvoorbeeld de profetie in Jesaja 61 : 1). De naam Jezus geeft aan wat Hij op aarde kwam doen en de naam Christus geeft aan dat Hij dat namens God kwam doen.

Voor Jezus geen plaats
Hij kwam om Koning te worden lazen we (en God, de Heer, zal Hem de troon van Zijn vader David geven) maar dat leek er niet echt op. Alleen al de omstandigheden waaronder Hij werd geboren! Lucas 2 : 6 en 7: Terwijl ze (Jozef en Maria) daar (in Bethlehem) waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een Zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in een doek en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Dat Jezus in een voederbak lag was niet het gevolg van een toevallige samenloop van omstandigheden. Er was geen plaats voor hen in het nachtverblijf lezen we, wat ten diepste betekende: er was geen plaats voor Hem in deze wereld.

Hoeveel volgelingen Jezus ook heeft gehad en nog heeft, op aarde werd hij tenslotte door de burgerlijke en geestelijke leiders verworpen en, onschuldig, vermoord. Toen bleek dat er voor Jezus geen plaats was en Hij genoegen moest nemen met een voederbak, wierpen de schaduwen van Zijn doodlopende lijdensweg in deze wereld zich al vooruit.

De doodlopende weg
Toch liep het precies zoals God had gewild. De voederbak was namelijk ook een signaal aan de wereld dat Hij gekomen was om de minste te zijn. Hij kwám juist om veracht en vernederd en zelfs gedood te worden. Hij kwam om de straf van God over de mensheid te dragen. Wat wij als mensen verdiend hadden kreeg Hij over Zich heen. Want Kerst kreeg een vervolg op Goede Vrijdag en op het Paasfeest.

Nieuwe hoop voor ons
Want Jezus leeft en wil samen met ons door dit aardse leven gaan. Jezus kwam in de wereld om het weer goed te maken tussen God en ons. Hij droeg onze straf en stilde Gods toorn over de zonden. Hij stierf aan het kruis om ons het leven te kunnen geven. Jezus is onze enige hoop in bange dagen. Hij is ons enige houvast in de donkere dagen van Kerst. Hij is de Enige die echte vrede kan geven. Een vrede die je mag ervaren als je jouw leven in Zijn hand legt. Als je dat inziet en gelooft, dan is er alle reden om je huis met Kerst te versieren en de kerstverlichting te ontsteken.
| Sites | Verantwoording | Sitemap |