Home | Feestdagen | Kerstfeest | Goede Vrijdag | Hemelvaartsdag | Pinksterfeest
Paasfeest
Goede Vrijdag voorbij
Pasen is de volgende stap in het reddingsplan van God. Het volgt op Goede Vrijdag. Op Goede Vrijdag denken wij eraan dat Jezus Christus voor onze zonden heeft betaald aan het kruis. Met Pasen denken wij eraan dat Jezus op de derde dag, gerekend vanaf Goede Vrijdag, opstond uit het graf en daarmee de dood overwon. De overwinning van de dood is een belangrijke gebeurtenis in het verlossingswerk van Jezus, een belangrijke gebeurtenis voor de mensheid.

Pasen is het feest van de opstanding uit het graf en daarom spreken me meestal van het Paasfeest. Het evangelie van Gods reddingplan stopte niet na Goede Vrijdag. De overwinning op de dood hoorde daarbij. Want zonde en dood hebben een relatie met elkaar. Daarvoor moeten we terug naar het begin. In Romeinen 5 : 12 staat: Door één mens(Adam, de eerste mens) is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. Zie ook de pagina Onze zonden.

Sterven en dan
In Lucas wordt verhaald hoe Jezus werd gekruisigd en hoe twee misdadigers aan weerskanten van hem werden gekruisigd. Eén van hen liet blijken in Jezus te geloven. Lucas 23 : 42 en 43: En hij (de misdadiger) zei: “Jezus, denk aan mij wanneer U in Uw Koninkrijk komt.” Jezus antwoordde: “Ik verzeker je: nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn.” Wie gelooft in Jezus zal Hem na het sterven ontmoeten in de hemel (het paradijs).

In deze wereld moeten alle mensen sterven, dat was zo (sinds de val in zonden van de eerste mens) en dat blijft zo. Als wij sterven sterft alleen ons lichaam. Toen Jezus stierf aan het kruis werd Zijn lichaam in het graf gelegd en ging Hijzelf naar Zijn Vader in de hemel. Maar op de derde dag stond Hij op uit het graf en nam Zijn vernieuwde lichaam weer aan. Zo zal het ook gaan met Zijn volgelingen. Als zij sterven gaan zij naar de hemel. Maar als Jezus terugkomt op aarde zullen zij allen uit hun graf opstaan en hun vernieuwde lichaam aannemen.

Van dood naar leven
In 1 Korintiërs 15 : 20 en 21 staat: Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt (uit Zijn graf opgestaan) als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Voor hen die geloven in Jezus geldt: zij zullen ook eens, net als Jezus, opstaan uit hun graf. In 1 Korintiërs 15 : 23 staat: Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer Hij komt, zij die hem toebehoren. Want Jezus zal terugkomen naar deze aarde ( …wanneer Hij komt). Dat is een stap in Gods reddingsplan die nog in vervulling zal gaan.

Wie gelooft dat nog?
De opstanding is ongetwijfeld één van de moeilijkste gebeurtenissen om te geloven. Veel mensen geloven nog wel dat mensen die ongeneeslijk ziek waren, toch weer beter werden. Soms lopen de dingen anders dan je denkt, nietwaar? Maar dat iemand die dood is weer opstaat, dat is veel moeilijker om te geloven. Dat komt omdat wij geneigd zijn om alleen af te gaan op wat wij zien.

De Sadduceeën (een theologische richting uit die tijd) vielen Jezus bij Zijn leven al lastig over deze materie. Jezus gaf hun daarop het volgende antwoord (Matteüs 22 : 31, 32): Hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat Hij zei: “Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jacob”. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Anders gezegd: Abraham, Isaak en Jacob zijn al lang geleden gestorven, maar zij leven, en zullen ook eens opstaan uit hun graf.
Ook Paulus heeft weerstand ondervonden toen hij in Athene het evangelie verkondigde. Handelingen 17 : 32: Toen ze hoorden van een opstanding van de doden dreven sommigen daar de spot mee, terwijl anderen zeiden: daarover moet u ons een andere keer nog maar eens vertellen. Misschien is het moeilijk om in de opstanding uit de dood te geloven, maar daarom is het nog niet onmogelijk: God wil ons dat geloof graag geven!

Niet meer zondigen
Nu Jezus voor onze zonden heeft betaald en de dood voor ons heeft overwonnen, verwacht Hij dat wij niet meer zondigen. Als wij van de zonden bevrijd willen worden, dan is het toch vanzelfsprekend dat wij ook geen zonden meer willen doen? Zo eenvoudig blijkt het in de praktijk van het leven niet te zijn. Want de volgelingen van Jezus zondigen allemaal.

Hier moet onderscheid worden gemaakt tussen zondigen en in zonden leven. We zondigen omdat we niet zonder zonden kunnen leven. Dan kon alleen Jezus zelf. Hebreeën 4 : 15: Want de Hogepriester die wij hebben (Jezus) is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat Hij niet vervallen is tot zonde.

In zonde leven houdt in dat iemand willens en wetens een zondig leven leidt: dat wordt in de Bijbel vaak bedoeld als wordt gesproken over zondigen. Je kunt niet Jezus liefhebben, Hem dienen en tegelijkertijd een zondig leven leiden. Dat wíl je ook niet. Christenen die Jezus volgen in een christelijk leven, hebben vaak verdriet van de zonden die ze helaas toch nog doen. Soms doe je dingen die je eigenlijk niet wilt, omdat je ertoe wordt verleid. De verleiding om te zondigen is dan zó groot, dat je er geen weerstand tegen kunt bieden.

Strijden tegen de zonden
In het leven van een christen is daarom altijd een element van strijd aanwezig. Strijd om op de goede weg te blijven, om de juiste keuzes te maken, om niet te zondigen. Zo zegt Paulus tegen Timoteüs (een predikant in opleiding) in 1 Timoteüs 6 : 11 en 12: Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden (van geldzucht e.d.) Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.

Sta op
De opstanding van Jezus mag nu ook zichtbaar worden in ons leven, doordat wij opstaan in een leven dat Hem wil volgen, dat de strijd aanbindt tegen de zonden. Efeziërs 5 : 14b t/m 17: Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen. Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.

Richting Pinksteren
In de strijd om op te staan en te blijven staan laat God ons niet maar wat aanmodderen. Jezus’ taak op aarde was na Zijn opstanding vrijwel volbracht. Hij zou daarna weer teruggaan naar de hemel (zie de pagina Hemelvaartsdag). Maar wat zou er terecht komen van Gods reddingsplan, als Jezus terug zou gaan en de mensen aan hun lot zouden worden overgelaten? En daarom moest ook het Pinksterfeest nog komen (zie de pagina Pinksterfeest). God heeft echt alles gedaan om ons te redden en om ons op koers te houden. Wat een liefde!
| Sites | Verantwoording | Sitemap |