Home | Feestdagen | Kerstfeest | Goede Vrijdag | Paasfeest | Hemelvaartsdag
Pinksterfeest
De Geest neergedaald
Het Pinksterfeest volgt op Hemelvaartsdag. Op Hemelvaartsdag denken wij eraan dat Jezus naar de hemel is gegaan. Van daaruit regeert Hij als Koning der koningen. Allemaal te lezen op de pagina Hemelvaartsdag. Vanuit de hemel gaat het werk van Jezus door. We hebben ook al gezien dat Jezus door Zijn Vader is vervuld met de Heilige Geest. In Handelingen 2 : 33 staat: Hij (Jezus) is door God verheven, zit aan Zijn rechterhand, en heeft van de Vader de Heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen.

Toen de Pinksterdag aanbrak heeft Jezus de Heilige Geest op Zijn volgelingen doen neerdalen. Hand. 2 : 1 t/m 4: Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Het minst bekende feest
En daarmee zette God een volgende stap in Zijn reddingsplan voor deze wereld, zoals we dat al eerder hebben genoemd. Maar deze stap is veel moeilijker te begrijpen dan de voorgaande stappen.
  • Kerstfeest: Jezus werd geboren;
  • Goede Vrijdag: Jezus werd gekruisigd en stierf;
  • Paasfeest: Jezus stond op uit het graf;
  • Hemelvaart: Jezus ging naar de hemel.
Dat waren allemaal zichtbare feiten, maar het neerdalen van de Heilige Geest, wat was dat precies?

Misschien is dat de reden dat er zo weinig aandacht aan het Pinksterfeest wordt besteed. Veel niet-christenen weten wel wat de kerstgedachte inhoudt, maar hebben meestal geen idee wat het Pinksterfeest inhoudt. Maar ook onder christenen is de aandacht voor Pinksteren veel kleiner dan die voor Kerstfeest en Paasfeest. Pinksterfeest is het feest van (het neerdalen van) de Heilige Geest. Over de Heilige Geest kun je ook lezen op de pagina’s De Heilige Geest en Gaven van de Geest, elders op deze website. Het is handig om eerst de pagina De Heilige Geest te lezen en dan hier verder te gaan.

Leven door de Geest
Het is belangrijk te weten dat de Heilige Geest aan ons is gegeven om daardoor te léven. Vele tientallen teksten in vooral het Nieuwe Testament maken dit duidelijk. Zie bijvoorbeeld Romeinen 8 : 6: Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede. Wij leven in feite doordat God met Zijn Geest in ons wil wonen en werken. Zoals een lichaam dood is als de geest is geweken, kan een gelovige (geestelijk gezien) niet leven zonder de Geest. En dat geldt ook voor de christelijke gemeente.

In de brief aan de Romeinen wordt duidelijk gemaakt dat het leven door de Geest een complete koerswijziging inhoudt. Romeinen 7: 6: We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest. Romeinen 8 : 8 en 9: Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe.

Als je ergens vol van bent dan denk je nergens anders meer aan. Als je vol (vervuld) bent van de Heilige Geest, dan leef je alleen nog voor Christus. Dan draait alles om het dienen van God, om het volgen van Jezus. We noemen dat een levend geloof. Het is belangrijk dat wij ook steeds blijven bijtanken van die Geest. Dat kan, door bezig te blijven met de dingen van God, door regelmatig te bidden en te lezen in de Bijbel. En door te bidden om de werking van Gods Geest in ons. Een leven zonder de Geest is voor een gelovige ondenkbaar, dat voert ons langzaam maar zeker van God af.
Vruchten van de Geest
De aanwezigheid van de Geest zal niet zonder uitwerking blijven. Galaten 5 : 22 en 23: Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Deze vruchten zullen opgemerkt worden door degenen met wie wij omgaan. Door te leven door de Geest, zullen we kunnen laten zien wie God is: Iemand die van ons houdt en het allerbeste met ons voor heeft.

Wat de Geest allemaal doet
De Geest doet ons getuigen: Hand.1:8: Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. De Geest helpt bij het uitoefenen van taken in de gemeente: Handelingen 6 : 3: Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van de Heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen.

De Geest geeft ons inzicht: Handelingen 11 : 28: Eén van hen (van de profeten) , die Agabus heette, voorspelde door de Geest dat de wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen, iets dat tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. De Heilige Geest zorgt ook voor de gemeente van Christus. Handelingen 20 : 28: Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van Zijn eigen Zoon.

De Heilige Geest is een geweldige motor voor ons persoonlijk leven als gelovige. Hij bevrijdt ons van angsten: Romeinen 8 : 15: U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om Hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. Hij helpt ons om te bidden: Romeinen 8 : 26: De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. En wat ook belangrijk is: Romeinen 12 : 11: Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.

Hoe nu verder
En zo zou er nog veel meer uit de Bijbel zijn te citeren. Het is misschien nogal overweldigend, als je hier voor de eerste keer kennis van neemt. Het roept mogelijk vragen op. Veel gelovigen constateren bijvoorbeeld dat zij dat enthousiasme (zie hiervoor) niet zo ervaren als anderen. We moeten er wel rekening mee houden dat iedereen anders is. Bij een blije gebeurtenis staat de één te juichen en pinkt de ander in stilte een traantje van dankbaarheid weg. Je weet zelf of het goed zit tussen God en jou.

Belangrijk is de vraag: hoe krijg je er deel aan? Gewoon: bid om geloof en om de vervulling met de Heilige Geest, of vraag iemand anders om dit samen met jou te doen. Verwacht vervolgens geen vuurvlammen op je hoofd, zoals in Handelingen 2, maar je zult gaan ervaren dat God Zich met jou gaat bezighouden. Houd contact met medechristenen en zoek een gemeente op om contact mee te houden. Blijven omgaan met God is nodig, om de Geest “aan boord” te houden. Dat geldt voor alle christenen.

Het gaat om ons geloof, ons geloof in de opgestane Heer, die naar de hemel is gegaan en ons Zijn Geest geeft als onderpand. In 2 Korintiërs 5 : 4 en 5 staat het zo: .....we willen ..... dat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons de Geest als onderpand te geven. Dat onderpand geeft ons de garantie dat Hij ons het eeuwige leven geeft. Met de uitvoering van Zijn reddingsplan doet God er alles aan om ons te redden voor tijd en eeuwigheid. Het is Zijn uitgestoken hand naar ons. Pak die hand stevig vast, en leef!
| Sites | Verantwoording | Sitemap |